Algemene voorwaarden

Artikel 1.            Algemeen en toepasselijkheid

1.1            Next Step Talent Group B.V. (hierna: “Next Step Talent”), is een besloten vennootschap statutair gevestigd in Maastricht, Stationsplein 8M en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61279749.

1.2           Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) verstrekt aan Next Step Talent dan wel de vennoten of bestuurders daarvan en/of diegenen die voor Next Step Talent werkzaam zijn of waren of namens Next Step Talen diensten verrichten. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van Opdrachtgever en van vennootschappen waarmee Opdrachtgever als groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW is verbonden.

1.3           Next Step Talent is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Next Step Talent zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.

1.4           Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk geschieden en gelden ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.5           Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Next Step Talent. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW zijn de vennoten, bestuurders, en/of diegenen die voor Next Step Talent werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

 

Artikel 2.             Dienstverlening

2.1           Voor de aanvang van de werkzaamheden zal Next Step Talent een schriftelijke opdrachtbevestiging opstellen, die door Opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd. Elke offerte van Next Step Talent in welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend en pas bindend nadat ter zake van die offerte een door Opdrachtgever getekende overeenkomst tot stand is gekomen. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het gebruikelijke uurtarief van Next Step Talent of de gebruikelijke tariefstelling voor de betreffende dienstverlening.

2.2           Na overleg behoudt Next Step Talent zich het recht voor een opdracht te weigeren.

2.3           Wijzigingen ten opzichte van een uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging dienen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Next Step Talent te worden meegedeeld en vervolgens door Next Step Talent schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per mail doorgegeven, dan is het risico inclusief eventuele bijkomende kosten voor Opdrachtgever.

2.4           Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Next Step Talent zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.5           Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Next Step Talent hierover met Opdrachtgever in overleg treden.

2.6           In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door Opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever alsdan Next Step Talent onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit een dergelijke annulering.

2.7           Een aanbieding of offerte gedaan door Next Step Talent heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2.8           Doorloop- /uitvoerings- en/of levertijden van de betreffende diensten zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid. Bij overschrijding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

2.9           Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden door Next Step Talent uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht en/of anderszins op de rechtsverhouding tussen partijen.

 

Artikel 3.           Kwaliteit

3.1           Next Step Talent zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2           Indien aan Next Step Talent een opdracht is verstrekt, is Next Step Talent gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van één van haar medewerkers of een zelfstandige die in opdracht van Next Step Talent werkzaamheden verricht, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3           De uitvoering door Next Step Talent heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Next Step Talent spant zich naar beste weten in om de gewenste resultaten te bereiken, maar het resultaat kan niet worden gegarandeerd.

3.4           Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Next Step Talent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Next Step Talent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Next Step Talent zijn verstrekt, heeft deze het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5           Next Step Talent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Next Step Talent is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 4.           Prijzen/ betaling

4.1           Alle door Next Step Talent opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

4.2           Eventuele extra kosten als reiskosten en/of verblijfskosten mogen bij Opdrachtgever in rekening gebracht worden, indien van toepassing.

4.3           Next Step Talent behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde Opdrachtgever een voorschotnota te zenden en te bepalen dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens betaling van de voorschotnota heeft plaatsgevonden.

4.4           Indien tijdens de duur van een opdracht de kosten hoger mochten worden ten gevolge van een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving en/of aan de opdracht gerelateerde algemene kostenverhoging, staat het Next Step Talent vrij, het factuurbedrag met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

4.5           Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd.

4.6           Next Step Talent is gerechtigd om van Opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

4.7     Next Step Talent behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie en/of – betaling van Opdrachtgever de site van het testplatform af te sluiten van het internet en/of andere diensten niet te leveren.

 

Artikel 5.             Assessments

5.1           De beroepscode NIP is van toepassing op de dienstverlening doorvoering van assessments.

5.2           Next Step Talent zorgt voor het tijdig en schriftelijk voorlichten en uitnodigen van de deelnemer(s).

5.3           Indien Opdrachtgever een assessment wenst te verplaatsen of annuleren nadat een datum overeengekomen is tussen een kandidaat en Opdrachtgever is Opdrachtgever annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd.

5.4           Wijziging van de datum van het assessment is kosteloos tot vijf dagen voor het assessment plaatsvindt. Bij een wijziging binnen twee tot vijf dagen voorafgaand aan het assessment is Opdrachtgever 50% van het totaalbedrag bij wijze van aanbetaling verschuldigd. Bij een wijziging één dag voor het assessment of op de dag zelf, worden er naast de 50% aanbetaling ook 25% wijzigingskosten in rekening gebracht.

5.5           Bij annulering van een assessment nadat de online link naar assessment is verstuurd en/of nadat materialen aangekocht zijn voor de deelnemer, is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

5.6           Wanneer het assessment binnen twee tot vijf dagen voordat het zou plaatsvinden door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Opdrachtgever 80% van het bedrag verschuldigd. Wanneer de dag voordat het assessment plaatsvindt dan wel op de dag zelf geannuleerd wordt, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

 

 

Artikel 6.             Werving & selectie

6.1           Werving en selectie bestaat uit drie fases:

 • Fase 1:      Vanaf het moment van ondertekenen van de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging.
 • Fase 2:     Nadat Opdrachtgever akkoord gaat met twee of drie aangeleverde potentiële kandidaten, aantal afhankelijk van functieniveau en schaarste in de markt.
 • Fase 3:     Nadat de eind kandidaat een arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever heeft ondertekend.

6.2           Wanneer een Opdrachtgever gedurende Fase 2 kiest om het zoekprofiel te wijzigen, wordt Fase 2 geheel in rekening gebracht en begint Fase 2 een tweede keer te lopen, waarbij nog een keer dezelfde tarieven gelden zoals in de overeenkomst besproken.

6.3           Indien Opdrachtgever ervoor kiest een opdracht “on-hold” te zetten nadat een offerte is aanvaard dan wel een opdrachtbevestiging is ondertekent, is Opdrachtgever de vergoeding voor Fase 1 verschuldigd. Wanneer de opdracht wordt geannuleerd nadat Fase 1 reeds is gestart, is de volledige vergoeding voor alle Fases 1 t/m 3 verschuldigd.

 

Artikel 7.             Web based Testplaformen NeST en Nesto

7.1           Het door Next Step Talent aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde web based Testplatformen NeST en Nesto blijven te allen tijde eigendom van Next Step Talent

7.2           Next Step Talent zal zich inspannen om er voor te zorgen, maar kan niet garanderen, dat een door hun ontworpen, vervaardigde, in gebruik gegeven en/of onderhouden web based Test platform zal werken met de meest voorkomende en gebruikte webbrowsers. Next Step Talent garandeert een online beschikbaarheid van 95%.

7.3           Een eenmaal voor Opdrachtgever ingericht platform (NeST of Nesto) die op basis van aangereikte informatie is ingericht, kan tegen meerkosten op verzoek worden aangepast. Next Step Talent is gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.

7.4           Next Step Talent is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden.

7.5           Schade aan web based Testplatformen, NeST en Nesto, welke door ondeskundigheid en/of illegaal handelen door Opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van Opdrachtgever.

7.6           De domeinnaam waarop het platform voor Opdrachtgever online beschikbaar is, is eigendom van Next Step Talent.

7.7           Next Step Talent kan te allen tijde de platformen tijdelijk niet-toegankelijk maken om updates en/of onderhoud door te voeren. Next Step Talent zal zich inspannen dit op tijden te doen dat voor Opdrachtgever zo min mogelijk hinder ontstaat en Opdrachtgever vooraf van het geplande onderhoud op de hoogte stellen.

7.8           Niet-toegankelijkheid van de platformen door onderhoud, fouten of updates leidt niet tot schadeplichtigheid van Next Step Talent.

7.9           Na beëindiging van de overeenkomst wordt de toegang tot de betreffende platformen voor Opdrachtgever geblokkeerd en kan deze de platformen niet meer gebruiken. De data van Opdrachtgever zullen worden verwijderd, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid van Next Step Talent jegens Opdrachtgever en/of derden ontstaat.

 

Artikel 8.             Advies, consultancy, coaching & begeleiding

8.1           Next Step Talent houdt zich bij de uitvoering van diensten op het gebied van advies, consultancy, coaching en begeleiding aan de algemene gedragsregels voor organisatieadviesbureaus, aangesloten bij de Raad van Organisatie-/Adviesbureaus (ROA), met dien verstande dat Next Step Talent niet is aangesloten bij de ROA.

8.2           Opdrachtgever is gerechtigd:

 • De datum van bespreking(en) schriftelijk te wijzigen. Dit kan kosteloos tot drie werkdagen voor de desbetreffende bespreking. Ingeval van wijziging binnen drie werkdagen voor de bespreking is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd en op de datum zelf 100%.
 • De uitvoering tussentijds te beëindigen. De Opdrachtgever blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 • De overeenkomst schriftelijk te annuleren. Dit kan kosteloos tot twee weken voor de eerste uitvoeringsdatum. Ingeval van annulering binnen twee weken voor de eerste uitvoeringsdatum wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

8.3           Indien Next Step Talent namens Opdrachtgever de locatie en vergaderarrangement heeft verzorgd, zullen de wijzigings- of annuleringskosten daarvan integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.4           Annulering van ter beschikking gestelde producten en materialen is niet mogelijk.

 

Artikel 9.             Geheimhouding en bescherming (persoons)gegevens

9.1            In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De Opdrachtgever en Next Step Talent zijn gehouden deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Next Step Talent die Next Step Talent op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Next Step Talent aan hem verstrekte gegevens.

9.2            De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Next Step Talent alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

9.3           De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor verschillende soorten doeleinden. De persoonsgegevens zullen met name worden verwerkt voor de uitvoering van de opdracht. Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens worden verwerkt voor niet direct aan de opdracht gerelateerde activiteiten zoals door Next Step Talent verzonden nieuwsbrieven en uitnodigingen. Door ondertekening van de offerte of opdrachtbevestiging stemt Opdrachtgever in met deze verwerking van voornoemde persoonsgegevens, welke toestemming Opdrachtgever te allen tijde kan intrekken.

9.4           Next Step Talent en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

9.5           Rapporten hebben een houdbaarheidsdatum van twee jaar. Gedurende deze periode houdt Next Step Talent de rapporten gesloten in bewaring alvorens deze vernietigd worden.

 

Artikel 10.            Klachtenregeling

10.1         Klachten dienen per omgaande en uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan Next Step Talent kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.

10.2         De Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Next Step Talent niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 11.          Aansprakelijkheid en vrijwaring 

11.1         Next Step Talent is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit afwijkende gedragingen van kandidaten ten opzichte van de resultaten van testen en/of assessments en/of de bijhorende rapportages.

11.2         Next Step Talent is niet aansprakelijk voor het gebruik van de web based testplatformen, het functioneren van de platform en/of de inhoud van testen en/of assessments.

11.3         Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Next Step Talent jegens Opdrachtgever leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Een kopie van een uittreksel van de verzekeringspolis wordt desgevraagd aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten indien Opdrachtgever op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens Next Step Talent in verzuim was met de nakoming van enige verplichting. Indien, om welke reden dan ook, van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering wordt ontvangen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de aan Opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota’s. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Next Step Talent aan Opdrachtgever verleende dienst. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen resp. beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Next Step Talent aan te spreken tot voornoemd beperkt bedrag.

11.4         Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.

11.5         Next Step Talent kan voor rekening en risico van Opdrachtgever derden inschakelen. Indien Next Step Talent bij de uitvoering van haar verbintenissen gebruik maakt van een hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76 BW, daaronder tevens begrepen de niet-leidinggevende werknemer van Next Step Talent, de interim manager, adviseur, consultant, assessor, psychologe en de trainer/coach en indien deze persoon werkzaamheden uitvoert onder gezag en directe leiding van Opdrachtgever, is Next Step Talent gerechtigd (mede) namens Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde te aanvaarden. Elke aansprakelijkheid van Next Step Talent voor tekortkomingen van een derde is uitgesloten. Next Step Talent zal zo nodig haar aanspraken op een derde aan Opdrachtgever overdragen.

11.6         Opdrachtgever vrijwaart Next Step Talent en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Next Step Talent ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of geleverde producten/diensten.

11.7         Next Step Talent is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het door Opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden etc.

11.8         Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid de Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn.

 

Artikel 12.         Aantrekken van Next Step Talent ’s personeel

12.1         Opdrachtgever zal zich gedurende de opdracht en binnen een periode van 1 (één) jaar na beëindiging van de laatste opdracht aan Next Step Talent onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft aan een medewerker/of ingeleende zelfstandige in dienst of betrokken bij Next Step Talent een opdracht te verstrekken die gerelateerd is aan of aansluit bij het dienstenpakket van Next Step Talent dan wel een werknemers van Next Step Talent in eigen dienst te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Next Step Talent.

12.2         Bij overtreding van lid 1 is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 30.000,- aan Next Step Talent verschuldigd, onverminderd het recht op vergoeding van de gehele schade indien die schade het genoemde bedrag te boven gaat.

 

Artikel 13.          Intellectuele eigendom

13.1         Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van de door Next Step Talent aan Opdrachtgever geleverd of ter beschikking gestelde materialen, waaronder doch niet uitsluiten begrepen ontwerpen, casuïstiek, rapportages, vragenlijsten, afbeeldingen, modellen en offerte, berusten uitsluitend bij Next Step Talent of haar licentiegever. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen. Deze stukken blijven eigendom van Next Step Talent en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Next Step Talent niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

13.2         De intellectuele eigendom van testen, database, software, licenties, methodieken en web based testplatform NeST en testplatform Nesto blijven altijd eigendom van Next Step Talent.

13.3         Next Step Talent verleent Opdrachtgever slechts een persoonlijke, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht van vorenbedoelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Next Step Talent aan haar zijn verleend.

13.4         Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Next Step Talent niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.

 

Artikel 14.          Overmacht

14.1         Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Next Step Talent geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Next Step Talent kan worden verlangd, ongeacht of die

omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, ontslag, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers. Betalingsovermacht geldt ten nimmer tot overmacht.

14.2         In geval van overmacht is Next Step Talent gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.

14.3          Indien Next Step Talent door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan zij, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

14.4         Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

14.5         Partijen worden geacht zo spoedig mogelijk elkaar op de hoogte te stellen van (mogelijke) overmacht-toestanden.

14.6         De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Next Step Talent voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Next Step Talent.

 

Artikel 15.          Opschorting en ontbinding

15.1         Next Step Talent kan een Overeenkomst per direct ontbinden indien Opdrachtgever op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de Software en/of in strijd handelt met hetgeen bepaald in deze Overeenkomst, volledig ter discretie van Next Step Talent, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – als Opdrachtgever in strijd handelt met het gebruiksrecht zoals geregeld in deze Voorwaarden, zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid van Next Step Talent, of recht op restitutie van door Opdrachtgever vooruitbetaalde vergoedingen ontstaat.

15.2         Next Step Talent is bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of, zonder enige voorafgaande opzegtermijn, en met onmiddellijke ingang, de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, indien:

 • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • tegen Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of een regeling met zijn crediteuren treft;
 • Opdrachtgever de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
 • de liquidatie van Opdrachtgever wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van Opdrachtgever wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van Opdrachtgever wordt genomen, tenzij er sprake is van een rechtsopvolger;
 • Opdrachtgever enige uit kracht van de wet op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt.
 • Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet (geheel) nakomt.

 

Artikel 16.            Toepasselijk recht en taal

16.1         De rechtsverhouding tussen Next Step Talent en Opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

16.2         De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal opgesteld. In geval van discrepantie tussen deze teksten van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.